معاونت طرح و توسعه سد و نیروگاه

پیوند های مفید

معرفی معاونت طرح و توسعه سد و نیروگاه

معاونت طرح و توسعه سد و نیروگاه وظایف اعمال مديريت پروژه هاي سد و نيروگاه از طريق برنامه ريزي ، سازماندهي ، هدايت ، هماهنگي و كنترل ، با توجه به اندازه و پيچيدگي طرح ها در چارچوب سياست ها ، برنامه ها ، اولويت ها و قوانين و مقررات موضوعه . برنامه ريزي و نظارت بر زمينه هاي سرمايه گذاري ، انجام مطالعات اجتماعي و تدوين نظامهاي بهره برداري از طرحها ، مستند سازي     طرح ها ، بررسي هاي زيست محيطي ، انتخاب مشاوران و پيمانكاران و نظارت برحسن اجراي مفاد قراردادها بر اساس قوانين و مقررات و ضوابط مورد عمل بر عهده دارد.

اخبار معاونت


هیچ خبری یافت نشد.

مقالات


هیچ خبری یافت نشد.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل