شرح وظایف دفتر تجهیزات الکتریکی و مکانیکی

1
بررسی و تصویب شرح وظایف مشاورین در بخش های تجهیزاتی پروژه ها
2
بررسی و تصویب Vendor List پروژه ها در بخش های تجهیزاتی و نیز تصویب صلاحیت فنی پیمانکاران
3
بررسی و تصویب مشخصات فنی بخش های تجهیزاتی قرارداد پروژه های مطالعاتی و اجرایی
4
بررسی و تصویب پیشنهادات فنی ارایه شده درخصوص : انتخاب ، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی تجهیزات مختلف الکتریکی و مکانیکی
5
بازرسی و نظارت بر مراحل مختلف خرید و ساخت تجهیزات
6
تایید تستهای کارخانه ای از طریق شرکت در تست ها
7
بازرسی و نظارت فنی بر کلیه مراحل نصب و راه اندازی تجهیزات در سایت
8
تایید تستهای تجهیزات در سایت .
9
شركت دركميسيونهاي تحویل موقت تجهیزات .
10
نظارت بر نحوه عملکرد تجهیزات در دوره کارکرد آزمایشی تجهیزات
11
بررسی و تجزیه و تحلیل مسایل و حوادث احتمالی تجهیزات در دوره گارانتی تجهیزات
12
شرکت در کمیسیون تحویل دایم تجهیزات
13
بررسی و تایید صورت وضعیت ها در بخشهای تجهیزاتی ، مطابق با حجم و کیفیت مندرج در قرارداد و اسناد فنی مربوطه
14
بررسی مستندات و پیگیری جهت بهینه سازی عملکرد تجهیزات سیستم های موجود
15
رصد پیشرفت های تکنولوژیک در حوزه تجهیزات و ارایه پیشنهادات جهت پیش بینی آموزش های لازم در این زمینه

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل