شرح وظایف دفتر فنی و مهندسی سد و نیروگاه

1
بررسی پیش نویس اسناد مناقصه و قراردادها ، شرح خدمات و مشخصات فنی آنها ، صورت وضعیتها ، صورت حسابها و تعدیل های موقت و قطعی ، تغییر مقادیر ، تمدید ،‌آنالیز قیمتهای جدید و ادعاهای پیمانکاران و مشاورین و اعلام نظر به مرجع ارسال کننده
2
شرکت در کمیسیون های تحویل موقت و قطعی قراردادها ، تعیین درصد سنگ و خاک ، تعیین تراز آب زیرزمینی ، انتخاب مشاورین و پیمانکاران ذیصلاح و کمیته فنی و بازرگانی
3
نظارت عالیه و موردی بر عملیات اجرایی سدها و تهیه گزارش و همچنین هماهنگی و نظارت بر تهیه و نصب تجهیزات شتابنگاری و لرزه نگاره سدها
4
نظارت و بررسی کلیه مطالعات خاکشناسی پایاب اراضی سدها و نمونه برداری و لایه بندی
5
نظارت و بررسی کلیه مطالعات کیفیت و آلودگی خاک حوزه سدها و مخازن
6
نظارت و بررسی کلیه مطالعات تفصیلی – اجرایی آبخیزداری سدها
7
نظارت بر فضای سبز دریاچه ها و نظارت بر کلیه عملیات اجرایی سازه ای حاشیه ی دریاچه سدها و نیز بیولوژی حوزه آبخیز آنها
8
بررسی گزارشات در زمینه سازه ، جانمایی محور سدها و سایر گزارشات مربوط به امور ساخت و ساز
9
بررسی گزارشات در زمینه هیدرولیک و رسوب و ماشین آلات
10
بررسی گزارشات زمین شناسی ، هیدروژئولوژی ، زئوفیزیک و ژئوتکنیک نظارت بر عملیات حفارسی و بررسی منابع قرضه و گزارشات مکانیک خاک سنک
11
بررسی نقشه های مطالعات و گزارشات مربوطه و اعلام نظر
12
شرکت در جلسات مورد درخواست واحد های مطالعاتی و اجرایی برای ارائه نظرات فنی
13
بازدید دوره ای از طرح های اجرایی و تهیه گزارش بازدید برای معاونت
14
حضور در جلسات دفاع از مطالعات به همراه نماینده دفتر مطالعات در مراجع تصمیم گیری علی الخصوص وزارت نیرو و سازمان مدیریت منابع آب

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل