شرح وظایف دفتر طرح های اجرایی و بهینه سازی نیروگاه

1
ارائه اطلاعات و نظارت عاليه بر تهيه و تنظيم موافقتنامه هاي طرح و بنا بر ضرورت شركت در جلسات دفاعيه بودجه هاي آنها
2
بررسي و كنترل برنامه هاي زمانبندي پروژه ها قبل از عقد قرارداد و همچنين پروژه هاي در حال اجرا و ارائه پيشنهادات و توجيه هاي لازم جهت جبران تاخيرات.
3
نظارت عاليه بر پياده كردن نقاط نقشه و تحويل زمين به پيمانكاران پروژه.
4
شركت در جلسات كارگاهي و حضور در جلسات اصلي ، حل و فصل مسائل و مشكلات اجرايي پيمانكاران و نيز شركت در جلسات دفتر مركزي مشاورين حسب لزوم و براساس درخواست مجريان.
5
نظارت عاليه بر تهيه گزارش تغيير مقادير افزايشي و كاهشي كارهاي ساختماني و تجهيزاتي بر اساس ضوابط و قراردادهاي في مابين با پيمانكاران و بررسي تاخيرات و ارائه نظر و پيشنهاد.
6
بررسي و نظارت عاليه بر كيفيت مصالح و تجهيزات و اعلام تعداد نيروي انساني مورد نياز پروژه به پيمانكاران از طريق مجريان.
7
نظارت عاليه بر ايمني كارگاهي و تهيه و ابلاغ دستورالعمهاي ايمني از سوي مشاور پروژه
8
تهيه و ارسال گزارشات فني و پيشرفت كارهاي انجام شده بطور منظم براي معاونت.
9
هماهنگي و نظارت كلي بر تشكيل جلسات كميسيون و مناقصه جهت انتخاب پيمانكاران و كميسيون هاي تحويل موقت و قطعي پروژه ها و معرفي نماينده.
10
بررسي و اظهار نظر فني و تعيين قيمت در خصوص كارهاي پروژه پيشنهادي از سوي پيمانكاران ومشاور پروژه پس از دريافت نظر دفتر فني معاونت.
11
نظارت عاليه بر كليه كارهاي ساختماني تجهيزاتي طرحهاي در دست اجرا از طريق مجريان.
12
بررسي و نظارت عاليه كمي و كيفي صورت وضعيت هاي پيمانكاران و حق الزحمه هاي مشاورين و ارجاع به دفتر فني و مهندسي.
13
پيگيري امور مهم طرحهاي در دست اجرا شامل تعهدات مطرح شده در صورت جلسات كارگاهي و بررسي و پاسخگويي مكاتبات مشاورين و پيمانكاران از طريق مجريان طرحها و ارائه نتايج به معاونت

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل