شرح وظایف معاونت طرح و توسعه سد و نیروگاه

1
بكارگيري و هدايت كليه عوامل درون سازماني و برون سازماني در مطالعه و اجراي طرح هاي سد و نيروگاه به منظور دسترسي به اهداف و برنامه ها در چارچوب سياست ها و اولويت هاي تعيين شده
2
برنامه ريزي و نظارت بر كليه مراحل مطالعه و اجراي طرح هاي سد و نيروگاه و طرحهاي علاج بخشي سدها و نيروگاهها با هماهنگي واحدهاي ذيربط
3
نظارت برحسن اجراي طرح هاي سد و نيروگاه و علاج بخشي سد ها و نيروگاهها و  قراردادهاي در دست اجرا و كنترل پيشرفت عمليات با توجه به برنامه هاي از پيش تعيين شده .
4
نظارت بر مطالعات و بررسي هاي زيست محيطي ، مطالعات اجتماعي و تدوين نظامهاي بهره برداري و مستند سازي طرح هاي عمراني در كليه مراحل مطالعه و اجراي طرح .
5
ارائه خدمات مشورتي و پشتيباني هاي تخصصي به مجريان طرحها با استفاده از آخرين دستاوردهاي علمي در ارتباط با فعاليت هاي محوله .
6
اعلام برنامه هاي مطالعاتي و اجرائي و مشخصات فني و احجام عمليات مورد نظر طرح هاي عمراني به معاونت برنامه ريزي سازمان
7
نظارت بر مبادله و پيگيري موافقت نامه هاي طرحهاي سد و نيروگاه و تخصيص بودجه و انجام هماهنگي هاي لازم
8
همكاري با معاونت برنامه ريزي در تهيه و تنظيم برنامه هاي بلند مدت ، ميان مدت و كوتاه مدت و پيش بيني برنامه هاي زماني مطالعات و عمليات اجرائي طرح هاي سد و نيروگاه
9
بررسي ، پيشنهاد و اتخاذ روش هاي مناسب در انتخاب مشاوران و پيمانكاران واجد شرايط، تعيين صلاحيت و انتخاب مجري ، تهيه شرح خدمات ، بررسي و رسيدگي به صورت وضعيت هاي موقت و قطعي ، امور اعتباري ، تشكيل كميته هاي تخصصي ، در مراحل مطالعه و اجرا و مراحل مختلف طرح با رعايت قوانين ، مقررات ، آئين نامه ها و بخشنامه هاي موضوعه
10
برنامه ريزي و هماهنگي با معاونت بهره برداري سد و نيروگاه و معاونت حفاظت و بهره برداري در طول دوره تضمين و برآورد مالي طرحها و پروژه هاي پيشنهادي
11
تحويل موقت و انجام هماهنگي هاي لازم به منظور بهره برداري بهينه از طرح هاي سد و نيروگاه.
12
تهيه و تدوين گزارشات تحليلي ادواري و ساير گزارشات مديريتي از وضعيت طرح هاي سد و نيروگاه و ارائه پيشنهادات ضروري به مقام مافوق
13
هماهنگي و نظارت در استقرارسيستم هاي اطلاعاتي طرح هاي سد و نيروگاه به منظور دسترسي سريع به آمار و اطلاعات و تهيه گزارشات تلفيقي و مديريتي
14
انجام مطالعات و اجراي سيستم هاي دفاع غير عامل براي طرحهاي سد و نيروگاه .
15
بررسي و پيشنهاد روشهاي جديد نظام فني و اجرايي صنعت آب.
16
بررسي روشهاي انجام كار و پيشنهاد روشهاي مناسب تر بر اساس قانون افزايش بهره وري در تمام فعاليتهاي ذيربط اعم از نيروي انساني و نوع اجراي كار پيماني و مشاوره اي .
17
بررسي هاي فني مطالعات و گزارشات تهيه شده طرحها .
18
بررسي و نظارت هاي دوره اي از طرحهاي در دست اجرا.
19
رسيدگي صورت وضعيت هاي ارسالي از مشاوران و پيمانكاران.

پانل تغییر سبک

رنگ اصلی را انتخاب نمایید

تغییر رنگ و اندازه پوسته

کامپیوتر تبلت موبایل